Problemas Hipoteca

IMPORTANTE: Podeis comentar vuestras dudas o ideas también en el foro: http://www.novomesoiro.com/foro/viewtopic.php?f=1&t=5838

 

ACTUALIZACIÓN 27/3/2013

INFORMACION IMPORTANTE PARA “GRUPO A” (Axudas a hipoteca aceptadas pero non executadas)

–          1º. Presentaremos unha solicitude colectiva (en nome de todos os beneficiarios das resolucións de concesión) ante a XUNTA DE GALICIA, para esixirlle que execute a resolución, é dicir, que cumpra coa obriga de subsidiar o préstamo.

–          2º. Se transcorrese un mes sen que a XUNTA DE GALICIA cumprise con esa obriga, entón, acudiríamos aos tribunais, presentando un recurso contencioso-administrativo.

Todo isto, farémolo en base ao art. 29.2 da Lei 29/1998, reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, que contempla un procedemento especial para o caso de que a Administración non cumpra os seus actos firmes.

“Artículo 29.2. Cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.”

De calquera xeito, en caso de que, con posterioridade ao 6 de abril, xurdisen novas resolucións de concesión da subsidiación, fariamos, tamén, con respecto a elas, esta xestión.

Por outra banda, sinalar tamén que, unha vez presentada a solicitude ante a XUNTA DE GALICIA (paso 1º) para que cumpra coa resolución de concesión, se no prazo dun mes non resolve, as persoas que recorran ante os Tribunais (paso 2º) estará exentas do pago da taxa xudicial.

 

 

—————————–

Despois da reunión informativa que este martes 19 de marzo realizouse no centro cívico do noso barrio, sobre a problemática xurdida pola denegación das axudas ás hipotecas das vivendas de promoción pública por parte da Xunta de Galicia, achegamos as conclusións da reunión.

A Xunta está a denegar sistematicamente todas as renovacións das axudas solicitadas que con posterioridade a data da publicación do RD ou que estiveran en tramitación o 13 de xullo do 2012 (inda que foran solicitadas con anterioridade), día da publicación do Real Decreto- Lei 20/2012, “ Medidas para garantirá a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade”, facendo unha interpretación restritiva e abusiva do artigo 35, xa que en principio este artigo so se refire o plan de vivenda 2009-2012 pero deixa a posibilidade de revocar todas as renovacións entendendo que son solicitudes novas de tramitación inda que pertenzan a plans anteriores.

 

Art. 35 “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley quedan suprimidas las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.Así mismo no se reconocerán aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no hayan sido objeto de concesión por parte de la Comunidad Autónoma


            Así aparecen dúas problemáticas diferenciadas entre @s veciño@s:

 

A)        Axudas solicitadas con anterioridade ao 13 de xullo pero que foron aceptadas días despois da publicación do RD, e que sen ter contestación algunha por parte da administración, non se fixeron efectivas, polo que @s veciñ@s non as están a cobrar as axudas.

B)        Axudas solicitadas con posterioridade ao 13 de xullo que son denegadas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en base a este artigo. Maioritariamente do plan 2005-2008.

 

O asesor xurídico que estivo na reunión, Xoán Antón Pérez Lema, formulou  dúas propostas de actuación,

 

GRUPO A : Axudas aceptadas pero non executadas

Este grupo de xente terían que ir vía xudicial  e facer unha demanda colectiva de execución das axudas (a colectividade reduciría o custo), xa que se entende que hai un  dereito adquirido e aceptado pola Xunta, e como esta, non  presentou ningunha resolución nin explicación da non execución das axudas se consolidaría o dereito adquirido .

Un grupo de xente quedou xa para o luns 25 diante do centro cívico para axuntar toda a documentación. Nesa reunión previa á do asesor habería que traer a seguinte documentación.

a)      Resolución aceptada do expediente de solicitude das axudas

b)      O xustificante de entrega da carta certificada enviada a Madrid

c)      Unha copia da carta enviada a Madrid , ao ministerio.

 

Unha vez xuntada a toda axente afectada e con toda a documentación, se realizaría unha reunión co asesor xurídico para que explicara o proceso,as costas e todo as dúbidas que teñan @s veciñ@s.

GRUPO B: Axudas denegadas    

Este grupo de xente ten un mes xusto dende a data que se fai a resolución ( non a data de envío) onde se denegan as axudas, para presentar un recurso de alzada. De non presentar este recurso pérdese toda opción de demandar vía xudicialmente, e entendese, que  se acepta a resolución da Xunta.

Axuntamos un recurso de alzada tipo para presentar ao Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. (tamén temos copias no local da AVV que está no centro cívico e na sucursal da Caixa)

Este recurso pódese presentar no edificio de Monelos ( novos ministerios), na subdelegación do Goberno, nas oficinas de Correos… .Ten que se levar o recurso cumprimentado e axuntar unha copia do expediente de denegación ( levar 2 copias para que vos cuñen unha por si poñen problemas). Adxuntamos un recurso de alzada tipo  realizado por unha plataforma de Vigo creada por afectad@s . recurso subvención hipoteca

Unha vez realizado o tramite pasados 3 meses enténdese que existe silencio administrativo e por tanto o órgao competente denega o recurso, polo que habería que acudir a vía xudicial.

Falouse na reunión de crear unha plataforma o algún tipo de asociación para que toda aquela axente afectada do barrio poda saber como debe facer e intentar facer presión mediática. Polo que se convocará outra reunión para ir artellando as medidas a adoptar.

Así mesmo o asesor xurídico falou de facer unha demanda colectiva   por entender que existe un dereito adquirido nas axudas previo a este RD e en base ao dereito constitucional de “irretroactividade das disposicións sancionadoras, non favorables  ou restritivas dos dereitos individuais” art. 9.3 da Constitución Española, isto se prantexarán nas seguintes reunión se así o consideran @s veciñ@s.

Dende a AVV de Novomesoiro queremos mostrarnos como parte afectada e apoiaremos todas aquelas medidas adoptadas pol@s afectad@s. Para calquera cuestión pódense poñer en contacto con nós a través do correo avv@novomesoiro.com ou o noso Tl  677404029.